• Művészeti vezető: Zsuráfszky Zoltán
 

Adatvédelem

Weboldalunk adatkezelési tájékoztatója

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS SZABÁLYZAT

 

1.)          A Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/b., a továbbiakban: Társaság) elkötelezett az Ön személyiségi jogainak tiszteletben tartása iránt. Személyes adatait gondosan, a vonatkozó adatvédelmi és adatbiztonsági jogszabályokkal összhangban kezeljük.

2.)          Jelen adatvédelmi tájékoztató és szabályzat a https://honvedart.hu/ honlappal (a továbbiakban: Honlap) kapcsolatos általános adatvédelmi információkat tartalmazza. Az egyes regisztrációs lapokon vagy kérdőíveken megadandó adatokkal kapcsolatos esetleges eltérő vagy kiegészítő tájékoztató az adott regisztrációs lapon vagy kérdőíven olvasható. Az adatvédelmi tájékoztató meghatározza, hogy hogyan és miért kezeljük az Ön által részünkre átadott személyes adatokat, illetve tartalmazza, hogy milyen választási lehetőségeket kínálunk fel.

3.)          A jelen adatvédelmi tájékoztató és szabályzat kapcsán alkalmazandó legfontosabb fogalmak:

személyes adat

bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik,

adatkezelés

az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése,  tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése,

adatfeldolgozás

az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatokat az adatokon végzik,

adattovábbítás

az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele,

adatkezelő

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja,

A jelen adatvédelmi tájékoztató és szabályzat szerint adatkezelőnek minősül Társaság.

adatfeldolgozó

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel,

A jelen adatvédelmi tájékoztató és szabályzat alapján adatfeldolgozó lehet a Társaság vagy annak szerződéses partnerei.

felhasználó

az a természetes személy, aki a szolgáltatásainkat igénybe veszi, és ennek keretében megadja a személyes adatait;

szolgáltatás

az adatkezelő által üzemeltetett, valamint az adatkezelő által biztosított szolgáltatások, amelyek elérhetőek a weboldalakon;

4.)      Adatkezelés elvei

-          Személyes adat akkor kezelhető, ha az érintett egyértelmű tevőleges magatartásával (cselekedettel), például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett -, vagy szóbeli nyilatkozattal, előzetes, önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű, kifejezett hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes adatok kezeléséhez. Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

-          A személyes adatot az adatkezelő kizárólag célhoz kötötten használja fel. Az adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen adatvédelmi tájékoztatóban és szabályzatban, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon túl nem terjeszkedhet.

-          A Társaság nem gyűjt különleges kategóriába tartozó adatokat.

-          A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

-          A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.

-          A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük.

-          A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé.

-          A személyes adatok hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás művészeti archiválás, valamint szakmai referencia vagy statisztika vagy hatósági adatszolgáltatás céljából történik.

-          A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

-          Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

 

5.)      A kezelt személyes adatok köre.

Az alábbi személyes adatokat kezeljük, szükség esetén tájékoztatástól vagy hozzájárulástól függően.

Ha a Felhasználó a weboldal felületét látogatja, az adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó IP címét. A szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan az adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (többek között jogellenes felhasználás, jogellenes tartalmak kiszűrése) az IP cím, a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzítésre kerül.

Kapcsolattartáshoz szükséges adatok – ezek a Felhasználó azonosítását vagy a Felhasználóval való kapcsolat létesítését lehetővé tevő információkat jelentik. Ilyen információ a név, lakóhely, tartózkodási hely, irányítószám, a telefonszám, az e-mail cím. Ha a felhasználó részünkre e-mailt küld, úgy az rögzítjük a felhasználó e-mail címét, és azt legfeljebb a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeljük.

6.)          A Honlap látogatásával, különösen a Honlapon található elektronikus levélcímre (a továbbiakban: Elektronikus levélcím) történő üzenet küldésével és a Honlap esetleges regisztrációs felületeinek használatával, Ön elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban és szabályzatban foglaltakat és az itt szereplő feltételeket, valamint önkéntesen, tájékozottan és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Társaság mint adatkezelő a hatályos jogszabályokban meghatározott előírásoknak, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és a 2016/679/EU számú Általános Adatvédelmi Rendelet (a továbbiakban: General Data Protection Regulation /GDPR/) rendelkezéseinek megfelelően kezelje. A Társaság által üzemeltetett Honlap bárki számára szabadon látogatható és annak információs tartalma megismerhető anélkül, hogy bármely, a látogatóra vonatkozó személyes adat megadását a Társaság egyoldalúan előírná.

7.)          A Honlapon található elektronikus levélcímre történő üzenet küldésével vagy regisztrációs adatlap kitöltésével vagy hírlevél feliratkozás esetén a látogató megadhatja személyes adatait (név és elektronikus levelezési cím (e-mail) a Társaság részére. A Társaság adatkezelésének célja a Honlap látogatójának az elektronikus levélcímre küldött megkeresésére történő visszajelzés, válaszadás, vagy regisztráció kitöltése esetén a megadott adatok felhasználása a kapcsolódó program vagy kiválasztás során vagy hírlevél küldésre jelentkezés esetén rendszeres jelleggel hírlevelek kiküldése a megadott e-mail címre. A GDPR 13. cikk (2) bekezdés e) pontjában foglalt tájékoztatási kötelezettségnek eleget téve a Társaság rögzíti, hogy az adatszolgáltatás elmaradásának következménye az, hogy a látogató nem tud kapcsolatba lépni a Társasággal a Honlapon keresztül, illetve hírlevél küldésre nem tud feliratkozni.

8.)          Az adatkezelés jogalapja, hogy az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a látogató önkéntesen hozzájárul a személyes adatai gyűjtéséhez, kezeléséhez az elektronikus levél a Társaság részére történő elküldésével vagy a regisztrációs adatlap(ok) kitöltésével vagy a hírlevélre történő feliratkozással.

9.)          A Társaság a részére megadott személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja és védi azokat különösen a jogosulatlan megszerzés, felhasználás, módosítás vagy törlés ellen. A személyes adatokat a Társaság Honlapja számára dedikált, megfelelően védett szerveren tároljuk.

10.)      A Társaság a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat indokolatlanul vagy szükséges jogalap hiányában nem tárolja. Az adatkezelés jogalapja a Társaság jogos érdeke.

11.)      A Társaság a Honlap látogatottságának, kampányainak és egyéb statisztikai adatainak mérésére a Google Inc. által biztosított Google Analytics, illetve Google AdWords programot használja. E programok rögzítik különösen a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontját, a megnyitott aloldalak címét, valamint – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát, továbbá azt az országot és várost, ahonnan a látogató megnyitotta a Honlapot, valamint a kampányok adatait. A Társasághoz kerülő adatok nem köthetők össze a látogató személyével. A statisztikai adatok felhasználásának kizárólagos célja, hogy a Társaság a látogatók proaktív és aktuális információkkal történő kiszolgálása érdekében hatékonyan alakíthassa a Honlap jövőbeli tartalmát és struktúráját. A Társaság egyéb vonatkozásában nem alkalmaz cookie-kat a Honlapján. A Honlapot megjelenítő böngésző bezárásával a Honlap használata során keletkezett technikai adatok - a statisztikai adatok kivételével - automatikusan törlődnek.

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők, a sütik használatával nem kezelnek személyes adatokat. Az adatok tárolási módja: elektronikus.

12.)      A Társaság online adatkezelési gyakorlatában bekövetkező változások, valamint jogszabályváltozások miatt a jelen adatvédelmi tájékoztató és szabályzat előzetes értesítés nélkül frissülhet. A Társaság a Honlapon közzétett értesítéssel hívja fel a látogatók figyelmét az adatvédelmi tájékoztatóban bekövetkezett jelentős változásokra és a tájékoztató végén feltünteti az utolsó frissítés dátumát is.

13.)      A látogatónak joga van a Társaságtól adatai kezeléséről tájékoztatást kérni, a már megadott hozzájárulást bármikor indokolás nélkül visszavonni, adataihoz hozzáférni, adatai helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását kérni. Megilleti a direkt marketing elleni tiltakozás, az automatikus döntéshozás és profilalkotás megakadályozása, valamint az adathordozhatóság, továbbá a bírósági jogérvényesítés joga és panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

14.)      A GDPR 12. cikk (3) bekezdés alapján a Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt papír alapon kéri.

15.)      A GDPR 12. cikk (4) bekezdés alapján ha a Társaság nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. A Társaság a kért információkat és tájékoztatást az Infotv-ben foglaltak szerint biztosítja.

16.)      Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Társaság figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Társaság tájékoztatja e címzettekről.

17.)      A Társaság nem vállalja a felelősséget azokért az adatokért, amelyeket már törölt a Honlapjáról, de az internetes keresőprogramok közreműködésével vagy a látogató böngészőjének gyorsítótárából továbbra is megtekinthetők.

18.)      Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel, panaszával kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az igazgatosag@honvedart.hu e-mail cím útján.

19.)      A felhasználót az alábbi jogok illetik meg:

-          Hozzáférhetnek az általunk kezelt, illetve őket egyedileg azonosító adatokhoz

-          Kérhetik a helytelen vagy pontatlan adatok helyesbítését vagy törlését

-          Kérhetik a személyes adatok törlését, többek között akkor, amikor azok már nem szükségesek azon adatvédelmi célokhoz, amelyekhez gyűjtötték őket

-          Kérhetik az adatok felhasználásának korlátozását

-          Kérhetik az adataik hordozhatóságát (azaz, hogy a személyes adataikat tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formában kapják meg és továbbítsák azokat egy másik adatkezelő részére az irányadó szabályok szerint)

-          Kifogásolhatják a személyes adataik kezelését

-          Visszavonhatják a megadott hozzájárulásukat

-          Kérelmet nyújthatnak be a felügyeleti hatósághoz, különösen, ha nem tettek eleget a jogai gyakorlása során a kérelmének.

20.)      Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek:

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén a Társaság ügyvezető igazgatójához, alapítójához, törvényességi felügyeletet gyakorló szervéhez, valamint az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes bírósághoz fordulhat.

Az illetékes bíróság az ügyben soron kívül jár el. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek. A személyes adatok védelmével összefüggésével kapcsolatosan indított per illetékmentes.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., Telefonszám: +36 (1) 391-1400, Faxszám: +36 (1) 391-1410, Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu, A honlap URL-je: http://www.naih.hu, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Ügyfélszolgálata: Telefonszám: +36 (1) 391-1400, Faxszám: +36 (1) 391-1410, Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.,  Online ügyintézés elérhetősége: https://naih.hu/online-ugyinditas) lehet élni.

21.)  A jelen adatvédelmi tájékoztató és szabályzat kialakítása során az alább felsorolt hatályos jogszabályokat vettük figyelembe, illetve azok alapján kell eljárni:

-        Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet/”GDPR”);

-        Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv”);

-        A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”);

-        A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”);

-        A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény;

-        A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet;

-        2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

-        2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

 

Legutóbbi frissítés dátuma: 2024. április 9.